Ogólne warunki

Proszę przeczytać poniższe warunki korzystania z tej witryny internetowej i związanych usług. Jeśli nie zgadzasz się z tym, co napisane jest tutaj, proszę opuścić tę stronę natychmiast:


01 Ogólne

02 Korzystanie z informacji

03 Nie oferujemy żadnych porad

04 Znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

05 Odpowiedzialność

06 Linki / Oprogramowanie

07 Dostępność naszej witryny internetowej

08 Informacje, które przekazujesz na penpeptide.pl

09 Odmowa odpowiedzialności

10 Wykorzystywanie i patenty

11 Zgoda na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych

12 Związek między ulepszoną INC a użytkownikami sportu

13 Pełna zgoda

14 Rozdzielenie

15 Nagłówki

16 Siła wyższa

17 Całe porozumienie

01 Ogólne

Wszyscy klienci MUSZĄ być pełnoletni, aby zakupić nasze produkty.

Dziękujemy za odwiedzenie penpeptide.pl.

Korzystając z usług penpeptide.pl, akceptujesz te ogólne warunki. Jeśli się nie zgadzasz, opuść witrynę i zignoruj zawartą tutaj informację. penpeptide.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym zawsze powinieneś sprawdzać tę stronę przed korzystaniem z tej witryny internetowej i/lub usług, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, na jakich masz dostęp. Korzystanie z naszej witryny internetowej (chyba że jest inaczej określone) jest regulowane niniejszymi Warunkami użytkowania oraz poprawioną polityką prywatności sportowca, która jest dołączona tutaj w tej referencji. Zakazane jest zmienianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, kopiowanie, publikowanie, licencjonowanie, przenoszenie lub sprzedaż informacji, produktów lub usług uzyskanych lub przeglądanych na tej stronie internetowej. Możesz jednak wyświetlać, pobierać lub drukować kopie papierowe materiałów zawartych na tej stronie internetowej do własnego użytku, niekomercyjnego, pod warunkiem, że nie zmieniasz treści ani nie usuwasz żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych własnych oznaczeń. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej jest zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

02 Korzystanie z informacji

Ta strona internetowa udostępnia informacje, które, choć użyteczne, nie powinny być traktowane jako zamiennik porady od własnego doradcy. Informacje dostępne na tej stronie internetowej nie są przeznaczone do diagnozowania żadnych warunków medycznych lub chorób. Produkty na tej stronie są sprzedawane tylko do celów badawczych. penpeptide.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich nieścisłości lub błędów drukarskich w informacjach opublikowanych na tej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy. Informacje mogą ulec zmianie lub zostaną zaktualizowane bez powiadomienia, a ceny i dostępność towarów i usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

03 Nie oferujemy żadnych porad

Treść ta ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest przeznaczona do udzielania konkretnych porad, na które można by polegać. Nie należy działać ani polegać na treści bez skonsultowania się ze specjalistą (lekarz osobisty). PRODUKTY SPRZEDAWANE NA TEJ STRONIE SĄ DLA CELÓW BADAWCZYCH.

04 Znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Logo "penpeptide.pl" to znak towarowy. Cała treść, w tym, ale nie tylko, tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki towarowe, loga, dźwięki, muzyka, prace artystyczne i kod komputerowy (ogólnie nazywane "Zawartość") zawarte na tej stronie jest własnością, kontrolowane lub licencjonowane przez penpeptide.pl. i jest chroniona prawem autorskim, patentowym, prawem znaków towarowych i różnymi innymi prawami własności intelektualnej oraz prawami o nieuczciwej konkurencji.

05 Odszkodowanie

Wyrażacie Państwo zgodę na zabezpieczenie i odszkodowanie od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, zgłaszanych przez strony trzecie w celu uzyskania odszkodowania od penpeptide.pl i naszych spółek zależnych, oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów, partnerów lub pracowników, lub wynikających z korzystania z treści tej witryny internetowej lub jakiejkolwiek treści, którą przekazujecie, publikujecie lub przesyłacie za pośrednictwem tej witryny internetowej, korzystania z tej witryny internetowej, waszego związku z tą witryną internetową, naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków umowy lub naruszenia praw innych osób.

06 Linki / Oprogramowanie

Linki do lub z innych witryn internetowych poza tą witryną internetową są dostarczane wyłącznie dla wygody. penpeptide.pl nie przegląda, nie zatwierdza ani nie kontroluje witryn internetowych powiązanych z tą witryną internetową, ich treści, stron trzecich wymienionych na tych stronach ani ich produktów lub usług. Korzystanie z połączeń z każdą inną stroną odbywa się na własne ryzyko i penpeptide.pl nie będzie odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z połączeniem z penpeptide.pl odrzuca wszelkie gwarancje, wyraźne i domniemane, co do dokładności, ważności i legalności materiałów lub informacji znalezionych na tych stronach. Linki do witryn z oprogramowaniem do pobrania służą wyłącznie do wygody i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności lub konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania. Korzystanie z pobieranego oprogramowania jest regulowane warunkami umowy licencyjnej, jeśli takowa istnieje, towarzyszącej lub dostarczonej wraz z oprogramowaniem.

07 Dostępność naszej witryny internetowej

Ta witryna internetowa jest dostępna dla użytkowników przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni w roku. Jednak penpeptide.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do naszej witryny internetowej z dowolnego powodu i na dowolny okres czasu. Korzystając z tej witryny internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na to, że penpeptide.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z takiego wyłączenia, zatrzymania lub przerwania dostępu do tej witryny internetowej i/lub usług lub produktów w niej zawartych. Przyjmując te warunki użytkowania, penpeptide.pl udziela wam uprawnienia do przeglądania treści na tej witrynie internetowej wyłącznie w celach osobistego użytku. Materiały na stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób zainteresowanych naszymi produktami lub usługami. Jeśli nie korzystasz z witryny w tych celach, nie masz prawa korzystać z witryny. Bezpieczeństwo zakazuje korzystania przez osoby prawne lub agentów, adwokatów lub przedstawicieli osób prawnych.

08 Informacje, które przekazujecie na penpeptide.pl

Nasze zbieranie i/lub korzystanie z informacji dostarczanych przez was podczas korzystania z tej witryny internetowej jest regulowane przez naszą Politykę prywatności oraz niniejsze Ogólne warunki. Korzystając z tej witryny internetowej, udostępniasz nam wszelkie prawa do zawartych w niej treści. Korzystając z tej witryny internetowej, nie możecie przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować na tej witrynie internetowej żadnych informacji, które mogą być uznawane za niestosowne, oszczercze, groźne, szkodliwe, nielegalne, naruszające prywatność lub w jakikolwiek sposób niepożądane i które mogą stanowić lub zachęcać do naruszania jakiejkolwiek ustawy. Z wyjątkiem indywidualnie identyfikowalnych informacji, które zbieracie w zgodzie z naszą Polityką prywatności, wszelkie komentarze, uwagi, sugestie, pomysły lub inne informacje stanowią wyłączną własność penpeptide.pl i udzielacie penpeptide.pl nieodpłatnej, nieodwołalnej, na całym świecie, nieograniczonej licencji na korzystanie lub reprodukcję takich informacji. penpeptide.pl ma prawo kopiować, ujawniać, rozpowszechniać lub analizować dowolne takie informacje w dowolnym celu i nie jest zobowiązany do rekompensaty za takie informacje.

09 Odmowa odpowiedzialności

penpeptide.pl dostarcza zawartość na tej stronie internetowej jako usługę dla was, naszych klientów. Ta strona internetowa może nie zawierać pełnych informacji, które są związane z waszymi osobistymi okolicznościami lub używaniem produktów, które oferujemy. Zawartość tej witryny internetowej, serwera, który ją dostarcza, oraz usług i produktów penpeptide.pl dostarczane są "takie, jakie są" i "na tyle, ile jest to możliwe", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to, czy są one wyraźne, domniemane lub przewidywalne. penpeptide.pl wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za problemy techniczne (w tym sprzętowe lub oprogramowania), awarie, przerwy lub zakłócenia komputera i/lub techniczne przestoje oraz za dostępność użytkowników stron trzecich. penpeptide.pl nie gwarantuje, że wirusy lub inne szkodliwe lub destrukcyjne programy nie zostaną przekazane, ani nie gwarantuje bezpieczeństwa waszych kont. Jesteście odpowiedzialni za dodatkową ochronę i kopie zapasowe danych i/lub sprzętu oraz podejmowanie wszelkich środków ostrożności w celu sprawdzenia wirusów komputerowych lub innych destrukcyjnych właściwości. Korzystając z tej witryny internetowej, potwierdzacie, że korzystacie z niej na własne ryzyko, w tym odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z konserwacją lub naprawami sprzętu, który używacie w związku z tą witryną internetową. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, penpeptide.pl, jego konsultanci medyczni, dostawcy, doradcy, dyrektorzy i pracownicy odrzucają i wyłączają wszelkie gwarancje w odniesieniu do jakiejkolwiek zawartości, wyraźne, domniemane lub wynikające, w tym, ale nie ograniczając się do gwarancji lub przydatności do sprzedaży, przydatności do określonego celu i nie naruszenia. Odpowiedzialność ta obejmuje, ale nie jest ograniczona do wszelkich gwarancji lub przyrzeczeń dotyczących dokładności, kompletności, aktualności lub przydatności zawartości, produktów lub usług dostępnych na tej stronie internetowej.

penpeptide.pl NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ MUSI BYĆ DOKŁADNA, PEŁNA LUB AKTUALNA.

penpeptide.pl NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA INTERNETOWA LUB SERWER STRONY INTERNETOWEJ JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. TREŚĆ I ZAWARTOŚĆ DOSTĘPU I INNE TREŚCI ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB DOSTĘPNE Z NIEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDNIEGO ZAWIADOMIENIA.

Potwierdzasz i akceptujesz, że penpeptide.pl nie zatwierdza treści dostępnych na tej stronie za pośrednictwem linków lub innych środków ORAZ nie ponosi odpowiedzialności za takie treści, nawet jeśli mogą być nielegalne, obraźliwe, haniebne, obraźliwe, groźne, szkodliwe, nieodpowiednie lub w inny sposób nieakceptowalne, lub naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób. TA STRONA INTERNETOWA ZAWIERA TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE I TWOJEGO KLIENTA.

penpeptide.pl JEST DYSTRYBUTOREM TAKICH TREŚCI, A NIE WYDAWCĄ. KONTROLA TREŚCI NA penpeptide.pl JEST ISTOTNA W OPARCIU O BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ LUB NOWINY. penpeptide.pl MOŻE OTRZYMYWAĆ OŚWIADCZENIA LUB INFORMACJE OD DOSTAWCÓW STRON TRZECICH.

penpeptide.pl nie gwarantuje kompletności, dokładności, aktualności ani niezawodności informacji lub OFERT dostarczanych przez strony trzecie.

penpeptide.pl nie GWARANTUJE wykonywania przez strony trzecie, w tym ZGODNOŚCI z prawem, przepisami lub regulacjami.

penpeptide.pl NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ SPEŁNIAĆ TWOJE WYMAGANIA LUB ŻE SĄ ONE POPRAWNE LUB BEZPIECZNE. PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU NALEŻY POTWIERDZIĆ SWOJE WAŻNE DLA CIEBIE INFORMACJE. Ponosisz odpowiedzialność za dokładność, stosowność i legalność wszelkich informacji, które dostarcza ci penpeptide.pl. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚCI, AKCEPTUJESZ, ŻE penpeptide.pl NIE PONOSI WOBEC CIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TWOJE DECYZJE, DZIAŁANIA LUB NIEDZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ. Zgadzasz się, że CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ penpeptide.pl WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z UŻYCIEM I DOSTĘPEM NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA (np. GWARANCJA, NARUSZENIE PRAWA, NIEDOŚWIADCZONOŚĆ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZANIEDBANIE ZAWODOWE, OSZUSTWO LUB INNY PODSTAWY DO ROSZCZENIA) JEST OGRANICZONA DO CENY ZAKUPU WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW KUPOWANYCH OD penpeptide.pl W STOSOWNEJ TRANSAKCJI. penpeptide.pl NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, OKAZJONALNE, POŚREDNIE LUB KARNE SZKODY, NAWET JEŻELI penpeptide.pl ZNAJDUJE SIĘ W SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻLIWE SĄ TAKIE SZKODY. JEST TO OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH STRAT I SZKÓD WSZELKIEGO RODZAJU. Jeśli nie możesz zaakceptować tej STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚĆ (W TYM WARUNKI UŻYTKOWANIA), JEDYNYM SPOSOBEM JEST ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie szkody, takie ograniczenie może nie mieć zastosowania w twoim przypadku.

Produkty, które oferujemy, są przeznaczone wyłącznie do badań laboratoryjnych. Kupując którykolwiek z tych elementów, klient uznaje, że istnieją ryzyka związane z używaniem lub dystrybucją tych produktów. Te chemikalia NIE są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, narkotyki, kosmetyki, środki czystości lub inne nieodpowiednie zastosowania. Wymienienie materiałów na tej stronie nie stanowi licencji na ich użycie w sposób naruszający jakikolwiek patent. Wszystkie produkty będą przetwarzane tylko przez wykwalifikowanych i dobrze przeszkolonych profesjonalistów. Wszyscy klienci zapewniają i gwarantują, że za pomocą własnej oceny i badania są w pełni poinformowani i świadomi następujących kwestii: przepisy rządowe dotyczące stosowania i ekspozycji na wszystkie produkty. Ryzyko związane z zdrowiem i bezpieczeństwem związanym z korzystaniem z zakupionych produktów. Konieczność adekwatnego ostrzeżenia przed ryzykiem zdrowia i bezpieczeństwa związanym z produktami. penpeptide.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy sprzedaży produktów osobom nieupoważnionym, jeśli istnieją podstawy do podejrzenia nadużycia.

Wszyscy klienci muszą mieć ukończone 18 lat, aby zakupić nasze produkty. W żadnych okolicznościach penpeptide.pl lub związane osoby nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, bez względu na to, czy nabywcy roszczą sobie pretensje z tytułu umowy, zaniedbania, odpowiedzialności ścisłej czy w inny sposób. Przy bezpośrednim rozważeniu sprzedaży dowolnego produktu przez nabywcę, nabywca zgadza się nas zrekompensować i uwolnić od wszelkich roszczeń, kosztów, strat i odpowiedzialności wynikających z przetwarzania, posiadania i/lub użytkowania produktu przez nabywcę, zarówno w pojedynkę, jak i w połączeniu z innymi substancjami. W przeciwnym razie sprzedaż zostanie odrzucona.

Udoskonalone produkty penpeptide.pl są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych laboratoryjnych i chyba że wskazano inaczej, nie należy ich używać w innych celach, w tym, ale nie ograniczając się do celów diagnostycznych dla gatunków, leków, wyrobów medycznych czy kosmetyków dla ludzi lub zwierząt. Nabywca zgadza się, że produkty nie są sterylizowane ani testowane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w żywności, lekach, wyrobach medycznych, kosmetykach, handlowych czy innych celach.

Nabywca wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że będzie prawidłowo testował, używał, wytwarzał i wprowadzał na rynek produkty zakupione od penpeptide.pl i/lub materiały wyprodukowane z produktów zakupionych od penpeptide.pl, zgodnie z praktykami odpowiedniej osoby posiadającej doświadczenie w tej dziedzinie i ściśle przestrzegając wszelkich obowiązujących przepisów prawa, obecnie i w przyszłości. Nabywca gwarantuje również, że żaden materiał wytwarzany z danego produktu nie zostanie sfałszowany ani nie zostanie błędnie sklasyfikowany w sensie Federalnego Prawa Żywności, Leków i Kosmetyków i nie będzie materiałem, który zgodnie z artykułem 404, 505 lub 512 ustawy, podlega regulacjom międzystanowym. Nabywca rozumie, że produkty penpeptide.pl, chyba że wskazano inaczej, są przeznaczone wyłącznie do celów naukowo-badawczych i nie mogą być uwzględniane na liście substancji toksycznych podlegających kontroli (TSCA). Nabywca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że zakupione od penpeptide.pl produkty są zatwierdzone do użytku zgodnie z TSCA, jeśli jest to właściwe.

Nabywca ma obowiązek oceny ryzyka i przeprowadzenia dalszych badań niezbędnych do zrozumienia zagrożeń związanego z używaniem produktów zakupionych od penpeptide.pl. Żadne produkty zakupione od penpeptide.pl, chyba że wskazano inaczej, nie mogą być uważane za żywność, leki, wyroby medyczne czy kosmetyki. WSZYSTKIE oferowane produkty i usługi są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. W żadnym przypadku NIEKTÓRE z tych materiałów nie powinny być używane w celach rozrywkowych ani spożywane przez ludzi. penpeptide.pl NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIELEGALNEGO UŻYTKOWANIA, NADUŻYWANIA LUB INNYCH ZWIĄZANYCH OGRANICZEŃ.


10.Zastosowania i patenty

Materiały sprzedażowe przeznaczone są wyłącznie do celów laboratoryjnych i produkcyjnych. Nie są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, leki, kosmetyki, środki chemiczne do użytku domowego ani w innych nieodpowiednich zastosowaniach. NALEŻY MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY JE UŻYWAĆ. Wymienienie materiału w tym katalogu nie stanowi licencji ani zalecenia do jego użycia w sposób naruszający jakikolwiek patent. Wszystkie produkty będą przetwarzane tylko przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby.

Przy zakupie tych produktów klient uznaje, że istnieją związane z nimi ryzyka. Klient przedstawia nam i gwarantuje, że po niezależnej ocenie i badaniach jest w pełni świadomy i poinformowany o:

Ryzykach związanych z przetwarzaniem zakupionych produktów;

Kontroli higieny przemysłowej, która jest konieczna w celu ochrony pracowników przed takimi ryzykami dla zdrowia i bezpieczeństwa;

Konieczności właściwego ostrzegania przed ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z produktami; i

Przepisach rządowych dotyczących stosowania i ekspozycji na te produkty. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania sprzedaży produktów lub do ich niesprzedawania niekwalifikowanym klientom.

W żadnym przypadku penpeptide.pl nie ponosi odpowiedzialności za specjalne, przypadkowe lub pośrednie szkody, bez względu na to, czy nabywcy roszczą sobie pretensje z tytułu umowy, odpowiedzialności ścisłej czy w inny sposób. W związku z zakupem produktów przez klienta, które inaczej byśmy nie sprzedali, klient zgadza się nie obciążać penpeptide.pl roszczeniami, kosztami, stratami i odpowiedzialnością wszelkiego rodzaju wynikającymi z przetwarzania przez klientów zakupionych produktów. Wszyscy użytkownicy penpeptide.pl powinni w pełni zrozumieć, że każda komunikacja, która skłoni nas do wierzenia, że zamierzają Państwo używać tych produktów w sposób inny niż jest to przewidziane, skutkować będzie odmową sprzedaży, którą otrzymają Państwo pocztą elektroniczną. W żadnym przypadku nie będziemy tolerować nadużywania penpeptide.pl ani produktów dostępnych lub sprzedawanych tutaj. penpeptide.pl zakłada, że badacze są świadomi zakupionych produktów. Nie udzielamy żadnych wskazówek ani sugestii dotyczących odzyskiwania peptydów i innych substancji ani ich stosowania w Państwa badaniach. Jeśli żądają Państwo takich informacji, otrzymają Państwo odpowiedź odmowną pocztą elektroniczną. Proszę zapoznać się z produktami i ich celami badawczymi przed zakupem. Ta witryna jest odwiedzana przez użytkowników z całego świata. To, co może być legalne w jednym kraju, może być nielegalne w innym. Jednak wszelkie informacje zebrane z tej strony nie sugerują ani nie sugerują ludzkiego użycia. Wszystkie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikowane dotyczące waszych lub moich zwierząt i użytkowania mnie, mnie i mojego oraz waszego odnoszą się do próbek tkanek i materiałów testowych! Moje odpowiedzi NIE oznaczają ludzkiego użytkowania i, oczywiście, nie popełniajcie nielegalnych czynów z produktami dostępnymi na tej stronie internetowej.

  1. Twoja zgoda na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów

Korzystając z tej witryny internetowej, zgadzasz się przestrzegać wszystkich miejscowych, prowincjonalnych, stanowych, federalnych lub międzynarodowych praw, statutów i przepisów, które mają zastosowanie w jakikolwiek sposób do korzystania z tej witryny internetowej oraz usług lub produktów z nią związanych.


12.Związek między penpeptide.pl a użytkownikami

penpeptide.pl i użytkownicy naszej witryny są niezależnymi stronami i nie tworzy się żadnej agencji, partnerstwa, zatrudnienia ani innej relacji w wyniku korzystania z naszej witryny internetowej. Prawo obowiązujące i jurysdykcja Ta witryna internetowa (z wyjątkiem powiązanych witryn, jeśli takie istnieją) jest zarządzana i kontrolowana przez penpeptide.pl i jego filie, spółki zależne, dyrektorów, pracowników lub agentów z siedziby w Polsce, i wyrażasz zgodę na to, że niniejsze warunki korzystania i ta witryna internetowa podlegają prawu Polski, bez stosowania zasad kolizji praw. Korzystasz z tej witryny internetowej i/lub usług z nią związanych na własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie praw jurysdykcji, w której się znajdujesz. W odniesieniu do międzynarodowych zamówień, cen, warunków płatności, opłat za produkty i usługi na tej stronie internetowej są podane w złotówkach i są obowiązujące w momencie złożenia zamówienia przez penpeptide.pl. Mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia. Warunki kredytowe są według uznania penpeptide.pl, a jeśli nie jest inaczej określone na fakturze penpeptide.pl, płatność musi być otrzymana przez penpeptide.pl przed przyjęciem zamówienia od penpeptide.pl lub za pobraniem przy odbiorze. penpeptide.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Twojego profilu w przypadku naruszenia warunków korzystania. Jeśli naruszenie to spowoduje szkodę innym osobom, zgadzasz się zrekompensować i zwolnić penpeptide.pl od wszelkich strat, szkód lub kosztów. W przypadku jakichkolwiek sporów między nami dotyczących niniejszej umowy lub korzystania z tej witryny internetowej, zostaną one rozstrzygnięte w drodze uczciwych negocjacji między stronami.

13.Całkowita umowa

Te Ogólne Warunki i wszelkie zdefiniowane lub określone tutaj terminy stanowią kompletną umowę między penpeptide.pl a Tobą w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej i jej przedmiotem, i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia lub umowy (czy to elektroniczne, ustne czy pisemne) w odniesieniu do przedmiotu i nie mogą być zmieniane, chyba że jest to uzgodnione na piśmie, lub przez penpeptide.pl, dokonując takich zmian lub modyfikacji zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

14.Rozdzielność

Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest lub zostaje uznany za niewykonalny, wtedy ten postanowienie zostaje wyłączone lub ograniczone w minimalnym zakresie. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, w tym każde zmienione postanowienie, pozostają w mocy i obowiązywaniu. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią kompletną umowę między nami, regulując korzystanie z tej witryny internetowej.

15.Tytuły

Nagłówki zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania oraz w Polityce prywatności penpeptide.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

16.Siła wyższa

penpeptide.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie wynikające z okoliczności poza rozsądną kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do opóźnień wynikających z odwołanych zamówień na żądane produkty, opóźnień w dostawie poczty, opóźnień celnych lub utraty przesyłek. penpeptide.pl nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie klienta w przypadku takich opóźnień. Klient jest w pełni odpowiedzialny za podjęcie innych ustaleń dotyczących zakupu innych produktów i wszelkich związanych z nimi kosztów.