Polityka użytkowania

Obowiązkowe informacje dotyczące praw osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych:

Informacje dotyczące firmy przetwarzającej Twoje dane:

Nazwa: PEN PEPTIDE PL

E-mail: penpeptidepl@gmail.com

Strona internetowa: penpeptide.pl


(Dalej nazywane "Administrator" lub "Firma") prowadzi swoją działalność zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Cię o wszystkich aspektach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę oraz o prawach, jakie Ci przysługują w związku z tym przetwarzaniem.


Podstawa zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych


Art. 1. Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z sklepu internetowego penpeptide.pl i zawieraniem umów z Firmą na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), a konkretnie na podstawie następujących przesłanek:


Wyraźnej zgody udzielonej przez Ciebie jako klienta;

Wykonania obowiązków Administratora na podstawie umowy z Tobą;

Spełnienia obowiązku prawnego, który obowiązuje Administratora;

W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.

Cele i zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych


Art. 2. (1) Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które nam dostarczasz w związku z korzystaniem z sklepu internetowego i zawieraniem umów z Firmą, w tym w celach:


Utworzenia profilu i zapewnienia pełnej funkcjonalności podczas korzystania z sklepu online;

Zawarcia i realizacji umowy na odległość;

Indywidualizacji stron umowy;

Celów księgowych;

Celów statystycznych;

Ochrony bezpieczeństwa informacji;

Zapewnienia wykonania umowy dotyczącej odpowiedniej usługi.

Wysyłania newslettera na Twoje wyraźne życzenie;

(2) Przestrzegamy następujących zasad podczas przetwarzania Twoich danych osobowych:


Legalności, rzetelności i przejrzystości;

Ograniczenia celów przetwarzania;

Adekwatności do celów przetwarzania i minimalizacji zbieranych danych;

Dokładności i aktualności danych;

Ograniczenia okresu przechowywania danych w celu osiągnięcia celów;

Integralności i poufności przetwarzania oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

(3) W trakcie przetwarzania i przechowywania danych osobowych Administrator może przetwarzać i przechowywać dane osobowe w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, takich jak:


Wykonywanie swoich obowiązków wobec Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych organów państwowych i samorządowych.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy w naszej firmie.

Art. 3. (1) Firma przeprowadza następujące operacje na dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w celu:


Rejestracji użytkownika w sklepie internetowym i zawarcia umowy sprzedaży na odległość - celem tej operacji jest utworzenie profilu użytkownika do korzystania z sklepu internetowego w celu zakupu towarów oraz dostarczenia danych kontaktowych do dostawy zakupionych towarów. Rejestracja i utworzenie profilu użytkownika do korzystania z sklepu internetowego nie są obowiązkowe i w dużej mierze dostępne są bez utworzenia profilu.

Wniosek z oceny wpływu: Na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu operacja "Rejestracja użytkownika w sklepie internetowym i zawarcie umowy sprzedaży na odległość" jest zgodna z prawem i zapewnia wystarczające gwarancje ochrony praw i interesów osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymaganiami RODO.

Zawarcie i realizacja transakcji handlowej z klientem lub partnerem - celem tej operacji jest zawarcie i realizacja umowy z partnerem handlowym lub klientem oraz zarządzanie nią. Ze względu na ograniczony zakres zbieranych danych osobowych i fakt, że część z nich pochodzi z dostępnych publicznie źródeł, przeprowadzenie oceny wpływu nie jest konieczne dla tej operacji.

Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newslettera) - celem tej operacji jest zarządzanie procesem wysyłania biuletynów do klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Ze względu na ograniczony zakres zbieranych danych osobowych, przeprowadzenie oceny wpływu nie jest konieczne dla tej operacji.

Wykonywanie prawa do odmowy lub reklamacji - celem tej operacji jest zarządzanie procesem wykonywania prawa do odmowy lub reklamacji klienta. Ze względu na ograniczony zakres zbieranych danych osobowych, przeprowadzenie oceny wpływu nie jest konieczne dla tej operacji.

(2) Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych i informacje w następujących celach i na następujących podstawach:


Twoje dane identyfikujące (adres e-mail, imię itp.).

Cel, dla którego dane są zbierane: 1) Komunikacja z użytkownikiem i przesyłanie informacji do niego, 2) w celu rejestracji użytkownika w sklepie internetowym, a także 3) w celu wysyłania biuletynu informacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych - poprzez akceptację ogólnych warunków i rejestrację w sklepie internetowym lub dokonanie zamówienia bez rejestracji lub poprzez zawarcie pisemnej umowy między Administratorem a Tobą, tworzy się stosunek umowny, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane osobowe - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane do wysyłki biuletynu informacyjnego przetwarzane są na podstawie Twojej wyraźnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane do dostawy (imię, numer telefonu, adres itp.).

Cel, dla którego dane są zbierane: Wykonywanie obowiązków Administratora wynikających z umowy sprzedaży i dostarczenie zakupionych towarów.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych - poprzez akceptację ogólnych warunków i rejestrację w sklepie internetowym lub dokonanie zamówienia bez rejestracji lub poprzez zawarcie pisemnej umowy między Administratorem a Tobą, tworzy się stosunek umowny, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane osobowe - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowe dane dostarczone przez Ciebie - Jeśli chcesz uzupełnić swój profil, możesz dodać dane takie jak imię, nazwisko, numer telefonu.

Cel, dla którego dane są zbierane: Uzupełnienie informacji o użytkowniku w jego koncie użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych - Wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach jednej lub więcej konkretnych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w momencie rejestracji w sklepie internetowym. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe w celu zarejestrowania się w sklepie internetowym.

(3) Administrator nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych dotyczących:


Rasy lub pochodzenia etnicznego;

Przekonań politycznych, religijnych lub filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych;

Danych genetycznych lub biometrycznych, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

(4) Dane osobowe są zbierane przez Administratora od osób, których dane dotyczą.


(5) Firma nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w oparciu o dane.


Art. 4. (1) Firma przeprowadza następujące operacje na dostarczonych przez Ciebie danych osobowych jako przedstawiciele lub pełnomocnicy podmiotów prawniczych-partnerów handlowych w celu:


Zawarcia i realizacji transakcji handlowej: W celu zawarcia i realizacji transakcji handlowej z firmą handlową przetwarzamy tylko trzy nazwiska przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika upoważnionego przez firmę. Ze względu na ograniczony zakres zbieranych danych osobowych i fakt, że część z nich pochodzi z dostępnych publicznie źródeł, przeprowadzenie oceny wpływu nie jest konieczne dla tej operacji.

(2) Dane osobowe są zbierane przez Administratora od osób, których dane dotyczą, a także z Krajowego Rejestru Sądowego.


(3) Firma nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w oparciu o dane.


Art. 5. Administrator może używać tzw. "ciasteczek" w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej, poprawy doświadczenia użytkownika, celów statystycznych, ułatwienia dostępu itp., na co wyrażasz zgodę poprzez korzystanie z naszej strony internetowej. Możesz w dowolnym momencie kontrolować i/lub usuwać "ciasteczka" za pomocą ustawień swojej przeglądarki. "Ciasteczka" nie stanowią danych osobowych i nie są używane do identyfikacji odwiedzających i użytkowników sklepu internetowego.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Art. 6. (1) Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż istnienie Twojego profilu w sklepie internetowym. Po usunięciu Twojego profilu Administrator podejmuje niezbędne środki, aby usunąć i zniszczyć wszystkie Twoje dane, bez zbędnego opóźnienia lub anonimizacji (tj. przekształcenia ich w sposób, który nie ujawnia Twojej tożsamości).

(2) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podałeś przy dokonywaniu zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym, do czasu zakończenia zamówienia, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu poprawy świadczenia usługi, dostarczania spersonalizowanych treści dla Ciebie, indywidualnych warunków, promocji oraz w celach statystycznych.

(3) Administrator przechowuje Twoje dane osobowe, dostarczone w związku z dokonanymi zamówieniami online, przez okres 5 lat w celu ochrony interesów prawnych Administratora w przypadku sporów sądowych lub administracyjnych z użytkownikami sklepu internetowego.

(4) Administrator informuje Cię, jeśli okres przechowywania danych musi być wydłużony ze względu na spełnienie obowiązków przewidzianych przez przepisy lub zgodnie z legalnymi interesami Administratora lub innymi przyczynami.

(5) Administrator przechowuje dane osobowe, które musi zachować zgodnie z obowiązującym prawem przez określony okres, który może przekraczać istnienie Twojego profilu w sklepie internetowym lub zakończenie zamówienia.


Art. 7. Administrator przechowuje dane osobowe legalnych przedstawicieli swoich partnerów handlowych przez okres trwania umowy, w celu przestrzegania legalnych interesów i obowiązków prawnych Administratora, przy czym ten okres może przekraczać okres trwania zawartej umowy.


Przekazywanie Twoich danych osobowych do przetwarzania


Art. 8. (1) Administrator może według własnej oceny przekazywać część lub wszystkie Twoje dane osobowe do podmiotów przetwarzających dane osobowe w celu realizacji celów przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO).

(2) Administrator informuje Cię, jeśli planuje przekazać część lub wszystkie Twoje dane osobowe do państw trzecich lub międzynarodowych organizacji.


Twoje prawa w zakresie zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych


Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych


Art. 9. (1) Jeśli nie chcesz, aby Twoje przekazane dane osobowe były przetwarzane w celach marketingowych i otrzymywania biuletynu, możesz w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie, wypełniając formularz wycofania zgody, który znajduje się w Załączniku nr 1 lub poprzez swobodny tekstowy wniosek i przesłanie go pocztą elektroniczną.

(2) Po otrzymaniu Twojego wniosku wyślemy Ci e-mail na adres, który podałeś do otrzymywania biuletynów i komunikatów reklamowych, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji jako odbiorcy biuletynów i podmiotu danych osobowych, dla których zgłoszono wycofanie zgody.

(3) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Administratora przed tym momentem.


Prawo dostępu


Art. 10. (1) Masz prawo zażądać i otrzymać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza się dane osobowe związane z Tobą, wysyłając wniosek w formie swobodnego tekstu drogą elektroniczną.

(2) Masz prawo uzyskać dostęp do danych związanych z Tobą, a także do informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych.

(3) Po otrzymaniu Twojego wniosku prześlemy Ci e-mail na adres, który użyłeś do rejestracji lub składania zamówień w sklepie internetowym, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji jako podmiotu danych osobowych, do których dostępu żądasz.

(4) Po zweryfikowaniu zgodnie z ust. 3, Administrator na żądanie udziela kopii przetwarzanych danych osobowych związanych z Tobą w formie elektronicznej lub innej odpowiedniej formie.

(5) Udostępnienie dostępu do danych jest bezpłatne, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku częstych lub nadmiernych żądań.

 

Prawo do poprawienia lub uzupełnienia


Art. 11. (1) Masz prawo w dowolnym momencie poprawić lub uzupełnić nieścisłe lub niepełne dane osobowe związane z Tobą poprzez opcję "Edytuj profil".

(2) Możesz również poprawić lub uzupełnić nieścisłe lub niepełne dane osobowe związane z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem swojego profilu na stronie internetowej lub poprzez przesłanie żądania do Administratora za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z formularza w Załączniku nr 4 lub poprzez żądanie w formie wolnego tekstu.


Prawo do usunięcia ("być zapomnianym")


Art. 12. (1) Masz prawo żądać od Administratora usunięcia części lub wszystkich danych osobowych związanych z Tobą, a Administrator ma obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki, gdy zachodzi jedno z poniższych podstaw:

dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;

wycofałeś swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych związanych z Tobą, w tym w celach marketingowych, i nie ma uzasadnionych podstaw prawnych do przetwarzania, które mają pierwszeństwo;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które obowiązuje Administratora, lub w celu wykonania zadania wykonującego interes publiczny lub w ramach sprawowania władzy publicznej, które zostały mu powierzone;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

(2) Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, jeśli przechowuje je i przetwarza:

w celu wykonywania prawa do wolności słowa i prawa do informacji;

do spełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, które obowiązuje Administratora, lub do celów realizacji zadania wykonującego interes publiczny lub w ramach sprawowania władzy publicznej, które zostały mu powierzone;

z powodów związanych z interesem publicznym w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego;

w celach archiwizacji w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych badań lub do celów statystycznych;

dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

(3) Aby skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, musisz przesłać żądanie usunięcia danych osobowych, które Administrator przetwarza, poprzez wysłanie wniosku pocztą elektroniczną, wypełniając formularz w Załączniku nr 2 lub za pomocą żądania w formie wolnego tekstu. Po otrzymaniu żądania Administrator prześle e-mail na adres, który podałeś podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji Twojej tożsamości jako użytkownika sklepu i osoby, której dane dotyczą, a także, w razie potrzeby, instrukcje dotyczące usunięcia danych.

(4) Po zweryfikowaniu tożsamości osoby składającej wniosek zgodnie z ust. 3, Administrator usunie wszystkie dane przetwarzane w odniesieniu do Ciebie, zgodnie z wymogami ust. 3.

(5) Jeśli złożyłeś zamówienie, które jest w trakcie przetwarzania, najwcześniejszy moment, w którym możesz złożyć wniosek o bycie zapomnianym, to po pomyślnym zakończeniu zamówienia.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Art. 13. Masz prawo zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych związanych z Tobą, przesyłając wniosek w formie wolnego tekstu drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

kiedy kwestionujesz dokładność danych osobowych, na okres umożliwiający Administratorowi zweryfikowanie dokładności danych;

przetwarzanie jest nielegalne, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte, a jedynie ograniczone ich wykorzystanie;

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy Administratora przeważają nad Twoimi interesami.

(2) Po otrzymaniu Twojego wniosku prześlemy Ci e-mail na adres, który użyłeś do rejestracji lub składania zamówień w sklepie internetowym, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji Twojej tożsamości jako użytkownika sklepu i osoby, której dane dotyczą, a także, w razie potrzeby, instrukcje dotyczące ograniczenia przetwarzania danych.

(3) Po zweryfikowaniu tożsamości zgodnie z ust. 2, Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych, ale nie usunie publikacji, które opublikowałeś w sklepie internetowym, jeśli takie istnieją.

 

Prawo do przenoszenia danych


Art. 14. (1) Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem, lub jeśli Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, możesz:


zażądać od Administratora udostępnienia Twoich danych osobowych w czytelnej formie i przekazania ich innemu Administratorowi;

zażądać od Administratora bezpośredniego przekazania Twoich danych osobowych do wskazanego przez Ciebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

(2) Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wysyłając nam wypełniony formularz zgodnie z Załącznikiem nr 3 lub wniosek w formie wolnego tekstu drogą elektroniczną, po czym Administrator prześle e-mail na adres, który podałeś podczas rejestracji lub składania zamówień w sklepie internetowym, zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji Twojej tożsamości jako użytkownika sklepu i osoby, której dane dotyczą, a także, w razie potrzeby, instrukcje dotyczące przekazywania danych.


(3) Po weryfikacji tożsamości zgodnie z ust. 2, Administrator prześle dane, które przetwarza w Twoim imieniu, w formacie XML na podany przez Ciebie adres e-mail.


Prawo do otrzymywania informacji


Art. 15. Możesz zażądać od Administratora informacji dotyczących wszystkich odbiorców, którym dane osobowe, które podlegają korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, zostały ujawnione. Administrator może odmówić udzielenia tej informacji, jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.


Prawo do wniesienia sprzeciwu


Art. 16. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Administratora, w tym w przypadku przetwarzania danych w celach profilowania lub marketingu bezpośredniego.


Twoje prawa w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych


Art. 17. (1) Jeśli Administrator stwierdzi naruszenie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które może stanowić wysokie ryzyko dla Twoich praw i wolności, zostaniesz o tym powiadomiony niezwłocznie, a także zostaną podjęte lub zostaną podjęte środki w związku z naruszeniem.


(2) Administrator nie jest zobowiązany do informowania Cię, jeśli:


podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych dotkniętych naruszeniem bezpieczeństwa;

podjęto później środki, które gwarantują, że naruszenie nie spowoduje wysokiego ryzyka dla Twoich praw;

powiadomienie wymagałoby nadmiernego wysiłku.

Osoby, którym przekazywane są Twoje dane osobowe


Art. 18. (1) W celu przetwarzania Twoich danych osobowych i świadczenia usługi w pełnym zakresie oraz w celu ochrony Twoich interesów, Administrator może przekazywać dane osobowe następującym osobom przetwarzającym:


Osoby przetwarzające dane osobowe Cel przetwarzania danych osobowych

……………………………………………... ……………………………………………………………………

……………………………………………... ……………………………………………………………………

……………………………………………... ……………………………………………………………………


(2) Osoby przetwarzające dane osobowe przestrzegają wszystkich wymagań dotyczących legalności i bezpieczeństwa przetwarzania oraz przechowywania Twoich danych osobowych.


Art. 19. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich.


Art. 20. W przypadku naruszenia Twoich praw, zgodnie z powyższym lub obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, masz prawo skierować skargę do Komisji Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z następującym adresem:

 

Nazwa: Komisja Ochrony Danych Osobowych

Art. 21. Możesz wykorzystać wszystkie swoje prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych za pomocą formularzy dostępnych w niniejszej informacji. Oczywiście te formularze nie są obowiązkowe, a swoje żądania możesz przekazać w dowolnej formie, która zawiera oświadczenie identyfikujące Cię jako właściciela danych.

Art. 22. Jeśli chodzi o zgodę na przekazywanie danych, Administrator opisuje potencjalne ryzyka związane z przekazywaniem danych do państw trzecich w przypadku braku decyzji o adekwatnej ochronie i odpowiednich środków ochrony.


O NAS

Adres naszej strony internetowej: penpeptide.pl.


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I DLACZEGO

KOMENTARZE

Kiedy odwiedzający zostawiają komentarze na stronie internetowej, zbieramy dane wprowadzone w formularzu komentarza, adres IP odwiedzającego oraz identyfikator przeglądarki użytkownika, aby pomóc w wykrywaniu spamu.

Anonimowy ciąg znaków oparty na twoim adresie e-mail może zostać dostarczony usłudze Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności Gravatara jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu twojego komentarza twoje zdjęcie profilowe stanie się widoczne publicznie obok twojego komentarza.

ZAŁĄCZNIKI

Jeśli przesyłasz obrazy na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania obrazów z wbudowanymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę internetową mogą pobierać i wydobywać dane o lokalizacji z obrazów na stronie.

FORMULARZE KONTAKTOWE

PLIKI COOKIE

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zezwolić na zapisywanie swojego imienia, adresu e-mail i witryny internetowej w plikach cookie. Są one dla twojej wygody, dzięki czemu nie musisz ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawisz inny komentarz. Te pliki cookie będą przechowywane przez rok.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej stronie, ustawimy tymczasowe pliki cookie, aby określić, czy przeglądarka twojego komputera akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i zostanie usunięty, gdy zamkniesz przeglądarkę.

Gdy się zalogujesz, ustawi się kilka dodatkowych plików cookie, aby zapisać twoje informacje o logowaniu i wybory ekranowe. Pliki cookie logowania wygasają po dwóch dniach, a pliki cookie wyborów ekranowych wygasają po roku. Jeśli wybierzesz opcję "Zapamiętaj mnie", twoje logowanie zostanie utrzymane przez dwa tygodnie. Jeśli się wylogujesz ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, do twojej przeglądarki zostanie dodany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale tylko zawiera identyfikator posta, który właśnie edytowałeś. Wygasa po dniu.

ZAWARTOŚĆ OSADZONA Z INNYCH WITRYN

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzona zawartość (na przykład filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzona zawartość z innych witryn działa w identyczny sposób, jakby odwiedzający odwiedzili inną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe zewnętrzne śledzenie i monitorować Twoją interakcję z osadzoną zawartością, włącznie z śledzeniem Twojej interakcji z osadzoną zawartością, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej witrynie.

ANALITYKA

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane są przechowywane na czas nieokreślony. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy w stanie automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie następne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce moderacyjnej.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste, które podają w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje informacje osobiste w dowolnym momencie (z wyjątkiem zmiany nazwy użytkownika). Administratorzy witryny również mogą zobaczyć i edytować te informacje.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie pliku eksportu zawierającego wszystkie dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, w tym te, które nam dostarczyłeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które przechowujemy o Tobie. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Komentarze od odwiedzających mogą być sprawdzane za pomocą automatycznego serwisu wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

DODATKOWE INFORMACJE

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

NASZE PROCEDURY W PRZYPADKU WYCIEKU DANYCH

SKĄD POCHODZĄ TWOJE DANE

JAKIE AUTOMATYCZNE DZIAŁANIA I/LUB PROCESY KORZYSTAJĄCE Z DANYCH UŻYTKOWNIKA REALIZUJEMY

WYMAGANIA BRANŻOWE DOTYCZĄCE UJAWNIA DANYCH